Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Na púšti bol štyridsať dní...

Farské oznamy


 

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK

 

 

Pondelok  19.II.

 

Pôstna féria

TURČIANKY

17.°°

+ Mária, Milan, Eva, Vojtech

Utorok  20.II.

 

Pôstna féria

KRÁSNO

17.°°

+ Štefan a Viktória Žatkoví

a rodičia z oboch strán

Streda 21.II.

 

Pôstna féria

NEDANOVCE

17.°°

+Štefan Peciar a Magdaléna Medzeje

Štvrtok 22.II.

 

Katedra sv. Petra

BRODZANY

18.°°

Na úmysel ordinára

Piatok  23.II.

 

Pôstna  féria

KRÁSNO

17.°°

Za pokoj vo svete

Sobota  24.II.

 

 

 Sv.omše s nedeľnou platnosťou

NEDANOVCE

16.30

+ Stanislav, Rudolf a starí rodičia

BRODZANY

18.°°

+ Karol, Jozefína, Jozef Sedlárikoví

Nedeľa  25.II.

 

 

2. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

KRÁSNO

8.°°

+ Jozef Mišenka

BRODZANY

9.30

+ Helena Balážová (1.výr.)

KRÁSNO

11.°°

                        Za farnosť


 

 

 

·       Možnosť prijať sviatosť zmierenia:    v týždni  pred sv. omšou.

 

 

·        POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY:

      v nedeľu:   na všetkých 4 miestach o 14.30

      v  piatok:   Krásno  16.30,      Brodzany  18.°°

                        Turčianky  17.°°,  Nedanovce  17.°°, 

 

 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 

 piatok 23. február je vyhlásený pápežom Františkom záväzne  pre celú Cirkev, ako             

DEŇ PÔSTU A MODLITBY ZA POKOJ NA CELOM SVETE

 

 

 

 

 

 

·       Prvé sv. prijímanie detí bude v našej farnosti:

        13.mája v Krásne  a  27.mája v Brodzanoch 

 

 

 

***********************************************************************************************************

O SLÁVENÍ  SV. OMŠÍ

V našich farnostiach a filiálkach sa stretávame s problémom, že veriaci musia pomerne dlho čakať na svätú omšu, ktorú kňaz slúži na ich úmysel. Je to pomerne veľký problém, preto týchto zopár riadkov nech poslúži ako vysvetlenie o tejto záležitosti podľa predpisov Katolíckej cirkvi.

Je pochopiteľné, že Cirkev musí zabezpečiť, aby sa za veriacich slúžila svätá omša a je to zabezpečené tak, že farár (aj správca farnosti) musí každú nedeľu a prikázaný sviatok odslúžiť zadarmo jednu svätú omšu za veriacich farnosti a filiálok (kánon 534). Túto povinnosť má aj diecézny biskup, ktorý je povinný odslúžiť jednu svätú omšu za veriacich jemu zverenej diecézy (kánon 388).

Mnohí veriaci, ako sa zdá, nechápu, prečo kňaz slúži denne iba jednu svätú omšu, ak ho veriaci žiadajú o odslúženie svätých omší na ich úmysel, a on nemôže rýchlo a pružne splniť ich prosby. Myslia si, že ak veriaci dávajú na sväté omše, tak by kňaz mal slúžiť denne viac svätých omší, dve, tri i viac, podľa toho, koľko si veriaci žiadajú. Na tomto mieste sa žiada povedať, že kňaz nemôže slúžiť denne toľko svätých omší, koľko chce, ale môže slúžiť za deň iba jednu svätú omšu (kánon 905 §1). Kde je nedostatok kňazov a kde existujú pastoračné potreby veriacich, môže diecézny biskup alebo generálny vikár, dovoliť kňazovi slúžiť vo všedný deň dve sväté omše a v nedele a prikázané sviatky až tri sväté omše (kánon 905 §2).

So slúžením svätej omše na osobitný úmysel veriaceho súvisí aj omšový milodar. Treba jasne povedať, že omšový milodar nie je zaplatením svätej omše, lebo nijaký duchovný dar nemožno peniazmi zaplatiť. Omšový milodar je príspevok veriacich na diela a ciele Cirkvi a medzi tieto ciele patrí aj starostlivosť o slušné živobytie kňaza (kánon 222). Avšak kňaz, hoci s dovolením diecézneho biskupa, alebo generálneho vikára, slúži za deň viac svätých omší, môže si pre seba ponechať iba milodar za jednu svätú omšu. Milodary za ostatné sväté omše, ak ich prijme, musí odoslať na Biskupský úrad, aby boli použité na iné zákonité ciele (kánon 951).

Katolícka cirkev neviaže svoje duchovné služby na finančné prostriedky. Preto, kto chce, môže venovať milodar, podľa vlastného uváženia. Taktiež slávenie svätej omše na osobitý úmysel veriaceho nie je viazané na nejaký milodar, teda i bez neho ju kňaz odslúži. (kánon 945 §2).

viď Duchovný pastier 10/1999, s. 450-452, ThDr. Ján Duda, cirkevný právnik

 

Mnohí kňazi obetavo slúžia sväté omše na viacerých miestach, a tak vychádzajú v ústrety veriacim. Keďže jeden kňaz nemôže v nedeľu celebrovať viac ako trikrát, čo nie je len stanovenie cirkevného práva, ale ako hovorí pápež Benedikt XVI. „je už na hranici vykonateľnosti,“ prosíme vás, bratia a sestry, aby ste mali pre toto porozumenie a obetavo vynaložili úsilie zúčastniť sa nedeľnej svätej omše, aj keď to nie je možné v mieste vášho bydliska. Pán Boh vašu námahu bohato odmení! Nie bez viery hovorievali naši predkovia: „Kroky toho, kto kráča do kostola, počítajú anjeli.“

viď Pastiersky list nitrianskych biskupov na Veľkú noc 4.4.2010

 

Kňazi na Slovensku nemajú oprávnenie v nedele a v prikázané sviatky slúžiť štyri sväté omše. Povolenie kvadrinovať môžu ordinári udeliť svojim kňazom jedine na základe zvláštnych fakúlt /povolení/ Svätej Stolice, a to nie pre motívy osobnej zbožnosti, alebo aby sa vyhovelo želaniu niekoľkých osôb, ale iba v takých prípadoch, v ktorých jestvuje nedostatok kňazov, a pritom si to vyžaduje skutočná potreba postarať sa o dobro veriacich. Prehnaný počet svätých omší slávených tým istým kňazom nenapomáha jeho primeranej príprave ani náležitému sláveniu Eucharistie, ba môže mať negatívne účinky na jeho osobu.

viď Eucharistia ako obeta – Príloha k obežníku nitrianskej diecézy 2/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist